Marszałek Dworu

Na czele Dworu Królewskiego stoi zazwyczaj Marszałek. Łączy on w sobie funkcję szefa protokołu i osobistego sekretarza, a czasem przedstawiciela Jego Królewskiej Mości. Organizuje Królowi wszelkie audiencje z obcymi dygnitarzami, ustala terminy i warunki królewskich wizyt za granicą i na prowincji. Zajmuje się organizacją obchodów ważniejszych świąt państwowych. Podczas audiencji i wystąpień publicznych Króla zazwyczaj bywa obecny i pełni obowiązki mistrza ceremonii.

Aktualnie obowiązki Marszałka Dworu Królewskiego wykonuje Lord Kanclerz.

Lord Kanclerz

Lord Kanclerz podlega Marszałkowi Dworu i zajmuje się działalnością Kancelarii Królewskiej. Stąd wysyłana jest poczta Jego Królewskiej Mości, tu formułowane są Obwieszczenia Dworu. Lord Kanclerz odpowiada za public relations urzędu Królewskiego. Informuje naród o działaniach Króla, odpowiada na pytania, zapowiada publiczne wydarzenia. Obecnie pod nieobecność Marszałka Dworu Lord Kanclerz zastępuje go w jego obowiązkach.

Od 19 grudnia 2015 roku Lordem Kanclerzem Jego Królewskiej Mości jest Daniel książę von Witt.

Lord Kustosz

Lord Kustosz kieruje Archiwami Królewskimi. Do jego zadań należy zbieranie i konserwacja królewskich dzieł sztuki oraz wszelkich cennych dokumentów i materiałów historycznych. Lord Kustosz dba o zachowanie dla potomnych wiedzy o dzisiejszych i przeszłych czasach. Ma możliwość żądania wydania egzemplarza każdego dokumentu państwowego w Królestwie. Sam służy dostępem do Archiwów kronikopisarzom i historykom.

Od 31 maja 2016 roku Lordem Kustoszem jest William Oxlade-Chamberlain.

Lord Skarbnik

Lord Skarbnik odpowiada za finansową stronę działalności Dworu, sprawuje również pieczę nad prywatnymi finansami Jego Królewskiej Mości. Do jego głównych obowiązków należy dbanie o przejrzystość wydatków dworskich, regularność wypłat na pokrycie istniejących zobowiązań oraz przestawianie Jego Królewskiej Mości planów finansowych Dworu. Lord Skarbnik odpowiada również za należyty kontakt z Senatem Królewskim w zakresie wynikającym z rozliczeń Listy Cywilnej, tj. środków finansowych przyznawanych Jego Królewskiej Mości z budżetu federalnego.

Lord Skarbnik nie jest obecnie powołany. Jego kompetencje sprawuje osobiście Lord Kanclerz.

Pozostali Dworzanie

Tradycyjnie w skład Dworu wchodzili z urzędu wszyscy królowie seniorzy, Sedziowie Sądu Królestwa, Namiestnicy Koronni, Marszałek Izby Poselskiej, Marszałek Armii i Lord Burmistrz Królewskiego Stołecznego Miasta Dreamopolis. Nie przysługiwało im jednak uposażenie tak, jak pozostałym dworzanom, jednak mieli obowiązek stawienia się na każde wezwanie Króla. Mogli też sami prosić o audiencję w każdej chwili. Od lipca 2015 roku funkcjonowanie Dworu Królewskiego nie jest prawnie uregulowane.